Team

Member

Daiki Haraguchi

Yoshiharu Otaki

Team:Nagahama