Team:WHU-Pharm/Attributions

Attributions

Team instructor: Prof. Tiangang Liu

Team advisor: Dr. Yi Liu

Molecular cloning & part construction: Da Di

Protein purification: Da Di, Yunfei Dai

Mathematical modeling: Da Di

Measurement: Yunfei Dai

Wiki design: Yunfei Dai, Da Di

Poster design: Yunfei Dai, Haoxiang Qi

Graphic design: Haoxiang Qi

Thanks to other members in Group Liu: Xiaowei Li, Xiaoge Jia