Team:KAIT Japan/Team

Team-----Instructer-----

Yasuhiro
Iida
-----3rd grade members-----

Daiki
Shoda

Keisuke
Sugahara

Momoko
Saegusa

Minami
Nomura

Amon
Takahashi

Yukina
Tanimura

Maria
Okano

Ayaka
Kimura-----2nd grade members-----

Takuya
Chiba

Yuki
Hasimoto

Hiroki
Toma

Eriko
Mori

Miyu
Saito